PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

 Od 1.9.2016

 

 Vymedzenia

 1. Bedmintonová liga je súťažou neprofesionálnych hráčov.
 2. Ako webová stránka sa myslí stránka: www.fithouse.sk, ako email: ligaiglov@gmail.com
 3. Bedmintonová liga sa hrá nepretržite celú sezónu a je rozdelená na jednotlivé kolá.
 4. Sezóna trvá od 1.9. príslušného roku do 30.6. nasledujúceho roku, jedno kolo je jeden kalendárny  mesiac so začiatkom od 3. dňa v danom mesiaci.

 

Prihlásenie do súťaže

 1. Prihlásiť do súťaže sa môže ktokoľvek zaslaním požadovaných údajov na email: ligaiglov@gmail.com alebo osobne u usporiadateľa.
 2. Štartovné na sezónu je 5 eur na disciplínu  a bude použité na zakúpenie výhier a koncoligové občerstvenie. Štartovné je potrebné uhradiť pri podaní prihlášky do začiatku sezóny  na účet usporiadateľa , príp. v pokladni.
 3. V prihláške je potrebné zadať nasledovné údaje: meno, priezvisko,pohlavie, vek, telefónne číslo, emailová adresa a disciplína.
 4. Pri štvorhrách sa jeden hráč prihlasuje ako hlavný, druhý je prihlásený ako spoluhráč, pričom každý hráč môže byť v lige iba raz, a to ako hlavný hráč alebo spoluhráč; nie je možné aby jeden hráč bol v dvoch dvojiciach. Po nahlásení organizátorovi, je možné spoluhráča nahradiť iným hráčom, avšak maximálne 3x počas trvania sezóny, pričom je nutné dodržať kategóriu. Nie je možná trvalá výmena spoluhráča .
 5. Prihlásením do súťaže účastník súhlasí s tým, že sa jeho osobné údaje budú zobrazovať ostatným hráčom s cieľom vzájomného kontaktu.
 6. Prihlásením do súťaže účastník súhlasí s tým, že mu budú zasielané e-maily týkajúce sa súťaže.
 7. Registráciou do súťaže bude mať hráč umožnené zúčastniť sa hracieho kola začínajúceho od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jeho registrácií. V jednej situácii to nie je umožnené, a to ak by boli v skupine menej ako traja hráči.

 

Herný systém

 1. Bedmintonová liga sa hrá nepretržite na základe vyhlásených ročníkov.
 2. Zaregistrovaní hráči sú zaradení do 5-členných výkonnostných skupín, každý hráč (dvojhra) alebo hráči (štvorhra) by tak mal/i odohrať počas mesiaca 4 zápasy so svojimi súpermi v skupine. Výnimku tvorí najnižšia výkonnostná skupina, kde počet hráčov nemusí byť 5. Skupiny sa tvoria zostupne od najvyššej (skupina A) až po najnižšiu (označenie v závislosti od počtu hráčov).
 3. Miestom hry je bedmintonový kurt v Športovo-relaxačnom centre FitHouse, Spišska Nová Ves.
 4. Zápas sa hrá na 2 víťazné sety hrané podľa pravidiel bedmintonu.
 5. Hráč, ktorý vyhrá zápas získava 1 bod, prehratý získava 0 bodov.
 6. Hráči sa po skončení kola zoradia podľa dosiahnutých bodov a skóre. 
 7. Pre poradie v skupine je prvým kritériom počet dosiahnutých bodov, druhým kritériom je rozdiel skóre setov, tretím kritériom je rozdiel skóre košíkov, štvrtým je vzájomný zápas a piatym kritériom je lós. 
 8. Hracie kolo končí posledný deň v mesiaci do polnoci. Do tohto času majú hráči povinnosť nahlásiť výsledky zápasov.
 9. Z každej skupiny na konci mesiaca zostupuje 4. a 5. hráč v skupine, pokiaľ sa nejedná o najnižšiu skupinu.
 10. Do vyššej skupiny postupuje  hráč, ktorý skončil prvom  a druhom mieste v skupine, pokiaľ sa nejedná o najvyššiu skupinu.
 11. V nových skupinách sú hráči nasadzovaní podľa svojho ratingu.
 12. Hráč, ktorý dva mesiace po sebe neodohrá v lige žiadny zápas, zo súťaže vypadáva. Odohraným zápasom nie je neodohraný zápas hráča, ktorý sa zo skupiny odhlásil.
 13. Rovnaký postupový kľúč platí pre štvorhry.
 14. Liga sa hraje plastovým košíkom - hráči by mali odohrať svoje zápasy s preferovanými plastovými žltými košíkmi značky Yonex MAVIS 250 s modrým prúžkom.

 

Zadávanie výsledkov

 1. Po odohraní zápasu víťaz nahlási výsledok na email,  prípadne osobne na recepcii
  Športovo-relaxačného centra FitHouse a to vo forme: meno víťaza / meno porazeného - výsledok 2:1 / 21:14, 16:21 , 21:18 /
 2. V prípade, že sa súper na dohodnutý zápas nedostaví jeho zápas je skontumovaný s výsledkom 2:S.

3. V prípade, že súper neodpovedá na návrh hráča o dohodnuté stretnutia, môže si hráč zapísať do výsledku k poslednému dňu mesiaca skontumovaný zápas 2:S.

4. Výsledky je nutné nahlásiť do 24 hod. po odohraní zápasu. V prípade, že sa tak neudeje ani do 23:59 posledného dňa v mesiaci bude hráčovi zapísaný výsledok S:2.

 

Dlhodobý rating

 1. Hráč získava dlhodobý rating v závislosti od svojich dosahovaných výsledkov ako aj sily súperov s ktorými hrá.
 2. Dlhodobý rating sa zobrazuje v aktuálnom poradí hráčov.
 3. Za každú výhru dostáva hráč 100 bodov.
 4. Rating sa upravuje podla náročnosti skupiny a počíta 100 x koeficient skupiny.
 5. Najnižšia skupina má koeficient 1 a vždy skupina o úroveň vyššie má koeficient o 0,2 vyšší.
 6. Rating sa vyhodnocuje vždy raz mesačne a to pri skončení kola.

 

Mŕtva duša

 1. Mŕtva duša je hráč, ktorý sa odhlási zo súťaže.
 2. Hráč sa môže odhlásiť zo súťaže oznámením u usporiadateľa.
 3. Mŕtva duša prehrá všetky neodohraté zápasy S:2.
 4. Mŕtva duša po ukončení kola vypadáva zo súťaže.

 

Ostatné

 1. Odoslaním prihlášky hráč vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a so zverejnením svojho mena a výsledkov na internetových stránkach bedmintonovej ligy. Taktiež poskytuje súhlas s uchovaním a použitím zaslaných údajov pre vnútornú potrebu usporiadateľa.
 2. Hráč ligy sa zaväzuje nezneužiť jemu poskytnuté osobné údaje ostatných hráčov BL poskytnutím týchto údajov tretím osobám. 
 3. Po začiatku ligy sa štartovné nevracia. 
 4. Správca ligy si vyhradzuje právo úpravy pravidiel v priebehu súťaže.
 5. Hráči hrajú na vlastné nebezpečenstvo.
 6. Ak vznikne hráčovi škoda účasťou v tejto súťaži, nie je ju možné vymáhať na organizátoroch L.
 7. Čokoľvek nie je uvedené v Pravidlách Bedmintonovej ligy, platí podľa oficiálnych pravidiel SZBe.

 

Dodatok

 1. V prípade, že hráč bude v bedmintonovej lige akýmkoľvek spôsobom porušovať stanovené pravidlá alebo zásady fair-play či ich ducha, môže byť organizátorom zo súťaže vylúčený s okamžitou platnosťou.
 2. Organizátorom súťaže je Športovo-relaxačné centrum FitHouse, Spišská Nová Ves, Slovenská republika.
 3. Organizátorovi súťaže neplynú z tejto súťaže žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom súťaže, rovnako účastník nemá voči organizátorovi žiadne povinnosti ani záväzky.
 4. Organizátor môže kedykoľvek podľa vlastného usúdenia ligu zrušiť alebo pozastaviť.

 

 V Spišskej Novej Vsi , dňa 31.8.2016